P&B Incubator
Inkubator zaawansowanych technologii

O FIRMIE

P&B Incubator jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której początkowym głównym udziałowcem była Fundacja "Progress & Business". Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.

Spółka powstała w lutym 1992 jako jeden z pierwszych w naszym kraju inkubatorów technologicznych, z misją udzielania wszechstronnej pomocy w wejściu na rynek nowym krajowym przedsiębiorstwom innowacyjnym. Szczególne zainteresowanie i inicjatywy P&B Incubator kierowane są w stronę przedsięwzięć z sektora zaawansowanych technologii, takich jak technologie informatyczne i telekomunikacyjne, technologie czyste ekologicznie, elektronika i mechatronika. Chociaż działalność Spółki koncentruje się na obszarze województwa małopolskiego, poszczególne działania, zwłaszcza szkolenia obejmują swoim zakresem cały kraj.

Rozpoczęcie działalności spółki przypadło na okres radykalnych zmian systemu ekonomicznego w Polsce. W tych warunkach Spółka zanotowała na swoim koncie wymierne sukcesy, wspomagając w założeniu, wejściu na rynek i zajęciu tam stabilnej pozycji kilkanaście przedsiębiorstw z regionu krakowskiego. Do największych sukcesów Spółki w począytkowym okresie jej działalności należy zaliczyć pomoc przy powstaniu dynamicznie się rozwijających przedsiębiorstw z branży informatycznej, wśród nich m.in. spółek CDN (obecnie włączony do Comarch S.A., Clico, Infogenia (d. Neurosoft).

W pierwszych latach swojego istnienia Spółka prowadziła typową działalność inkubatorową, oferując nowopowstającym firmom powierzchnię i obsługę biurową oraz doradztwo związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Od roku 1997 aż do chwili obecnej Spółka współpracuje m.in. z Fundacją Progress & Business w zakresie pomocy doradczej dla firm innowacyjnych. Działaność ta koncentruje się na consultingu i szkoleniach w zakresie planowania strategicznego, roadmappingu technologicznego, pomocy w pozyskiwaniu finansowania rozwoju technologicznego. Spółka współpracuje z wieloma ekspertami, wykładowcami i konsultantami z różnych dziedzin ekonomii i techniki, którzy uczestniczą w realizacji przedsięwzięć Spółki. W wyniku współudziału w realizacji projektów związanych z zakładaniem firm przez absolwentów wyższych uczelni, w tym programu MNiSW "Kreator Innowacyjności", "P & B Incubator" wzmocnił swoją rolę wiodącego inkubatora technologicznego i ośrodka transferu know-how w regionie krakowskim.

Od roku 1992 "P & B Incubator" Spółka z. o.o. współpracuje licznymi instytucjami w ramach programu transferu technologii dla MŚP. Rola Spółki w małopolskim i krajowym systemie transferu technologii pokazana jest na schemacie poniżej.

Aktualności

OFERTA

Działalność inkubatorowa

 • Doradztwo w zakresie tworzenia własnej firmy;
 • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje i rozwój;
 • Pomoc w promocji i reklamie firmom w inkubatorze;
 • Pomoc administracyjno – prawna (pomoc w przygotowywaniu umów i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
 • Szkolenia tematyczne oraz doradztwo indywidualne;
 • Pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej;
 • Możliwość założenia konta mailowego i strony internetowej w serwisie internetowym inkubatora oraz rejestracja domeny www.NAZWAFIRMY.pbf.biz;
 • Wyszukiwanie informacji o poszukiwanych produktach i technologiach;
 • Możliwość podnajmu powierzchni biurowej.

Szkolenia

P&B Incubator przygotował szeroką ofertę szkoleń pozwalającą na odpowiednie dopasowanie się do potrzeb klientów, którymi są głównie innowacyjne MSP, w tym start-upy i firmy spin-off powstające w otoczeniu wyższych uczelni krakowskich. Oferowane kursy obejmują następujące zagadnienia:

 • Szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • Szkolenia, konferencje i seminaria dotyczące innowacji i wdrażania nowych technologii,
 • Szkolenia z zakresu praw własności intelektualnej i ochrony patentowej,
 • Szkolenia zamknięte, ogólne i specjalistyczne przygotowane za zapotrzebowanie klienta.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów opierają się przede wszystkim na warsztatach i interaktywnych ćwiczeniach, pozwalających poznać praktyczne możliwości zastosowania przekazywanej wiedzy. Organizowane są zarówno szkolenia zamknięte - dostosowane do potrzeb i specyfiki konkretnej firmy jak i szkolenia otwarte - dostępne dla szerszego grona uczestników.

Wystawy i konferencje

Firma P&B Incubator oferuje również organizację wystaw oraz konferencji

Zakres oferty:

 • Poszukiwanie i wynajem obiektu odpowiedniego dla konferencji lub wystawy
 • Projektowanie sali
 • Organizacja programu, budżetu oraz finansów wydarzenia
 • Realizacja imprezy - zarządzanie, koordynacja, konsultowanie
 • Projekt, wykonanie i administrowanie stroną internetową wydarzenia
 • Obsługa techniczna i multimedialna
 • Organizowanie konferencji prasowych i kampanii medialnych
 • Materiały pokonferencyjne

PROJEKTY

W ciągu swojego istnienia Spółka zrealizowała szereg projektów szkoleniowych i doradczych, m.in.:

 • Spółka prowadziła działalność informatyczną, wykonując m.in. materiały do serwisu internetowego projektu SoruraLL w ramach LifeLongLearning Programme oraz implementację systemu sieciowego on-line do oceny efektywności i prezentacji innowacji zgłaszanych w systemie rejestracji utworzonym ze środków Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności”. Wykonano także materiały promocyjne projektu „Metody wielokryterialnego wyboru i konstrukcji rankingów uwzględniających cele regionalne związane z realizacją Narodowej Strategii Spójności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna.
 • Na zlecenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wykonano badanie baz patentowych nt. systemów wspomagania decyzji.
 • Działalność informatyczna, wykonanie m.in. aplikacji do zarządzania danymi oraz sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Działalność inkubatorowa poprzez realizację projektu Phare 2003-RZL „50Plus” dla osób po pięćdziesiątym roku życia zakładających własne firmy (2006-2007).
 • Spółka prowadziła działania inkubatora przedsiębiorczości dla młodych absolwentów – uczestników projektu wspierającego przedsiębiorczość w ramach Krajowego Programu Promocji Zatrudnienia Phare 2002 – RZL prowadzonego przez Fundację Progress & Business wraz szeregiem Urzędów Pracy Województwa Małopolskiego
 • Współpraca nauka – przemysł (1993–2006). Celem programu było tworzenie związków pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłowym poprzez praktyczne projekty z dziedziny komercjalizacji i transferu technologii, m. in. przez inspirowanie pomysłodawców do tworzenia własnych firm, zapewnienie doradztwa i konsultacji dla wynalazców, pomoc w ochronie praw autorskich, aktywne poszukiwanie rozwiązań high tech.
 • Projekt: UNIDO SIS. Pomoc dla inkubatorów przedsiębiorczości w południowej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień high tech (1995/96) – program szkoleniowy realizowany przez P&B Incubator Sp. z o.o., kontynuowany na zasadach komercyjnych w latach 1998-2006.
 • Lata 1993-1997: realizacja projektu “Wspomaganie przedsiębiorczości w zakresie zaawansowanych technologii (high - tech) w Polsce (region Krakowa)” we współpracy z DTI.
 • Szkolenie w zakresie zakładania małych i średnich przedsiębiorstw, konsultingu dla przedsiębiorstw, wykonywania biznesplanów oraz modelowych rozwiązań transferu technologii (dwutygodniowe kursy - seminaria w Danii dla 35 osób).
 • Przygotowanie biznesplanu dla Centrum Innowacji i Promocji Przedsiębiorczości AGH, zgodnie z listem intencyjnym podpisanym 3 grudnia 1994 roku, którego inicjatorem była Fundacja “Progress and Business”. Z dniem 1 stycznia 1995 roku Rektor AGH podjął decyzję o uruchomieniu Centrum. W latach 2005-2006 Spółka przygotowała zaktualizowany plan zmierzający do powołania uczelnianego inkubatora przedsiębiorczości.
 • Udział w Polsko - Amerykańskim projekcie IRIS - Poland obejmująca prawne aspekty transferu technologii oraz ochronę własności intelektualnej autorów innowacji. W ramach projektu zorganizowano seminaria szkoleniowe z ww. tematów.
 • 1998 - 1999 realizacja projektu “Polskie MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim” w ramach programu STEP II, który zapoczątkował szereg szkoleń dla MŚP biorących udział w projekcie, które prowadzone były w latach 2000-2006.
 • 1999-2001 – realizacja programu EXPROM II dla przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego.

KONTAKT

P&B Incubator Sp. z o.o.

Adres: ul. Lucjana Rydla 18, 30-130 Kraków

Telefon: 12 6360100

Fax: 12 6368787

E-mail: office(at)pbincubator.eu

PARTNERZY

P&B Incubator współpracuje z szeregiem krajowych i zagranicznych i instytucji naukowo – badawczych i rozwojowych do których należą:

 • Fundacja Progress & Business
 • Amsoft Consulting Sp. z o.o.
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - Ośrodek Wspierania Biznesu - wspólna organizacja seminariów na temat komercjalizacji nauki i transferu technologii,
 • PARP (d. Polska Fundacja Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości) w latach 1997-2002 akredytacja “P&B Incubator” Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług dla MŚP, pomoc w przygotowywaniu wniosków o dotacje PARP dla firm innowacyjnych
 • Stowarzyszenie Organizatorów Centrów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce,
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - inicjowanie projektów z zakresu roadmappingi i industrial landscaping.   Wykorzystanie doświadczenia Spółki m.in. przy powoływaniu Agencji Techniki i Technologii, wynikające z prac grupy zadaniowej ds. komercjalizacji technologii, prowadzonej w okresie lat 1993 - 1994,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – współorganizacja konferencji naukowych, m.in. konferencji, udział w konferencjach, seminariach i konsultacjach na temat komercjalizacji nauki i transferu technologii. Udział w projektach badawczych celowych
 • Wyższe uczelnie Krakowa: Akademia Górniczo - Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy,
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej: Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
 • Duński Instytut Technologiczny - Dania - współpraca przy realizacji projektów: “Wspomaganie przedsiębiorczości w zakresie zaawansowanych technologii (high - tech) w Polsce (region Krakowa)”, Technology Acquisition Scheme,
 • UNIDO - przygotowany z inicjatywy P&B Incubator pomoc dla inkubatorów przedsiębiorczości w Mielcu, Nowej Hucie ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technologii,
 • SINTEF - Norwegia współpraca w uruchomieniu projektu Instrumentation Service dotyczącego wspólnego użytkowania sprzętu i usług na rzecz nauki,
 • WAITRO - Międzynarodowe Stowarzyszenie Technicznych Organizacji Badawczych