P&B Incubator
Inkubator zaawansowanych technologii
2016-08-22

Konkurs na stanowisko członka zarządu spółki

RADA NADZORCZA
P&B Incubator” Sp. z o.o. w Krakowie
ogłasza konkurs
NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
z możliwością późniejszego objęcia stanowiska Prezesa Zarządu

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

 1. Wykształcenie wyższe – techniczne, ścisłe, przyrodnicze, prawne lub ekonomiczne. Posiadanie stopnia naukowego doktora z powyższych dziedzin będzie traktowane w procesie rekrutacyjnym jako mocna strona Kandydata/Kandydatki.
 2. Staż pracy na stanowisku kierowniczym – minimum 2 lata w instytucji doradczej, szkoleniowej, naukowej lub w administracji rządowej lub samorządowej.
 3. Udokumentowaną umiejętność zarządzania jednostkami gospodarczymi.
 4. Udokumentowaną umiejętność kierowania i współpracy z zespołami ludzkimi.
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.
 6. Stan zdrowia umozliwiajacy efektywne wykonywanie funkcji kierowniczych w Spółce.
 7. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność.

Ponadto kandydaci powinni cechować się wysoką kulturą osobistą, znajomością zagadnień związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjności, zarządzaniem jakością, udziałem MŚP w programach ramowych UE, wdrażaniem acquis communataire i Funduszy Strukturalnych.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem i świadectwami pracy.
 2. Życiorys zawodowy i naukowy z listą publikacji.
 3. Odpis(y) dyplom(ów) ukończenia studiów wyższych, studiów doktoranckich lub nadania stopnia naukowego doktora (jeśli dotyczy) oraz kopie certyfikatów językowych i innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach.
 4. Koncepcję rozwoju Spółki i rolę Zarządu w jej organizacji (maks. 4 strony A4)
 5. Wyciąg z rejestru skazanych lub oświadczenie o niekaralności.
 6. Referencje.
 7. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P&B Incubator” Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 ze zm.) .

Spółka nie zwraca złożonych dokumentów, ani nie koresponduje z kandydatami, którzy nie spełnili warunków Konkursu. Komisja Konkursowa może zwrócić się do wybranych kandydatów o dalsze dokumenty i wyjaśnienia.

Złożenie powyższych dokumentów przez kandydata/kandydatkę uznaje się za wyrażenie zgody na poddanie się procedurze konkursowej.

Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać emailem (skany) na adres: office@pbincubator.eu lub listownie (kopie) w siedzibie Spółki, ul. Rydla 18, 30-130 Kraków z tematem/dopiskiem na kopercie „Konkurs na Członka Zarządu.” w terminie do dnia 30 września 2016 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 31 października 2016 r. o godz. 18.00

W tym dniu wymagana będzie osobista obecność w siedzibie Spółki wybranych kandydatów z oryginałami złożonych dokumentów. W zaproszeniu podana zostanie godzina spotkania.